REMONT

Jednu od najvažnijih delatnosti preduzeća PAK PROMET, osim proizvodnje novih mašina i servisiranja, predstavlja i remont mašina i opreme drugih proizvođača.
Na zahtev naručioca remonta, a u saradnji i uz preporuke inženjersko servisnog tima PAK PROMET-a, definiše se obim radova koje na mašini treba izvesti da bi se postigli najbolji efekti u njenoj eksploataciji. U zavisnosti od obima radova ovi remonti se mogu podeliti u sledeće grupe:
Delimični remont podrazumeva potpunu defektažu i popravku oštećenih elemenata samo jednog dela mašine ili proizvodne linije.

Genaralni remont se izvodi tako što se mašina kompletno demontira, svi delovi defektiraju, a oštećeni i pohabani se zamenjuju originalnim rezervnim delovima proizvođača mašine. Na taj način se remontovana oprema dovodi u potpuno ispravno stanje, pušta se u eksploataciju kod naručioca radova, uz obuku rukovalaca.

Generalni remont sa rekonstrukcijom podrazumeva sve prethodno nabrojane aktivnosti, ali i funkcionalne izmene izvesnih sklopova na mašini.

Najčešće su remontovane mašine sledećih proizvođača: HAMBA, KUSTNER, TREPKO, PREPAC, COLUNIO, HASIA, NAGEMA, i druge.